1. Iedere leerling/ ouder of voogd van een leerling is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en het huisreglement. Deze liggen in de studio ter inzage en staan op nadance.nl

 

 1. Inschrijving
  1. Inschrijving
  2. Alleen na het volgen van een proefles kunt u of uw kind zich inschrijven. Een proefles aanvragen doet u via www.nadance.nl
  3. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  4. Na inschrijving verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde lesgeld.
  5. Na inschrijving zijn er inschrijfkosten à € 10,- verschuldigd. Dit bedrag wordt met de eerste betaling geïncasseerd.
  6. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor een minderjarige aangaan zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
  7. Inschrijvingen blijven geldig tot schriftelijke opzegging, leerlingen zonder opzegging worden ieder seizoen opnieuw ingedeeld.
  8. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u Nadance tevens foto en filmrecht voor het plaatsen van foto’s en videobeelden op de website en nieuwsbrieven. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.

 

 1. Betalingswijze
  1. Het lesgeld wordt maandelijks rond de 1e van de maand via automatische incasso afgeschreven tot de schriftlijke opzegging via een uitschrijfformulier.
  2. Het lesgeld is een gemiddeld bedrag genomen over 12 maanden waarin vakanties zijn doorverwerkt. Het lesgeld loopt door in alle vakanties.
  3. Het lesgeld is leeftijd gebonden. Als het betreffende lid een leeftijd bereikt waardoor het bedrag hoger wordt, passen wij dit automatisch toe.
  4. Afwezigheid van een lid tijdens de lessen ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.
  5. U machtigt door middel van de inschrijving, Nadance van het opgegeven rekeningnummer te incasseren, wijzigingen van het rekeningnummer dienen per mail doorgeven te worden aan info@nadance.nl
  6. Mocht het lesgeld na een maand na de eerste incassering nog niet zijn voldaan, dan zal de betreffende leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging gratis in te halen.
  7. Indien Dansstudio Nadance een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde.

 

 1. Indexatie
  Nadance behoudt zich het recht tot de hoogte van het lesgeld per dansseizoen (augustus/september-juni/juli) te indexeren.

 

 1. Lesdoorgang
  1. Dansstudio Nadance kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn.
  2. Wanneer er minder dan 3 leerlingen in de les zijn hoeft de les niet door te gaan.
  3. In geval van annulering van een les door Nadance voor de aanvang van het seizoen heeft de leerling recht op intrekking van de machtiging of plaatsing in een overeengekomen andere les.
  4. Vindt de annulering tijdens het seizoen plaats, dan zal terugbetaling geschieden naar rato van het aantal niet genoten lessen, of gezocht worden naar een vervangende les.

 

 1. Afmelding

Wij stellen het zeer op prijs als u zich bij ziekte of verhindering telefonisch of via de mail afmeldt. Hiervoor kunt u bellen of whats-appen naar 06-39552399 of mailen naar: Info@Nadance.nl

 1. Opzegging
 2. Wilt u stoppen met de lessen meldt dit dan bij de docent. U ontvangt een uitschrijffomulier welke de opzegging compleet maakt. Het mondeling , telefonisch, via whats-app of per mail opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging beschouwd.
 3. Opzeggen kan gedurende het hele seizoen. Als voor de 25e van de maand het uitschrijffomulier ingeleverd wordt, wordt de betaling van de volgende maand niet meer meegenomen. Als na de 25e van de maand het uitschrijfformulier ingeleverd wordt, loopt de betaling de opvolgende maand nog door.

 

 1. Verhindering
 2. Bij ziekte of verhindering van een docent wordt er alles aan gedaan om een vakkundige vervanger te regelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, komt de les te vervallen. U ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht. De lessen kunnen niet worden ingehaald. Wanneer er echter door ziekte van de docent meer dan 2 lessen komen te vervallen, heeft u recht op restitutie van het lesgeld. Deze restitutie zal bij de volgende incasso worden verrekend. Als u zelf verhinderd bent, kan de les wel worden ingehaald maar  heeft u geen recht op restitutie. Met uitzondering van langdurige ziekte, blessure of zwangerschap.

 

 1. Informatie
 2. Wij verspreiden informatie aangaande lessen, voorstellingen e.d. via onze website nadance.nl en via de maandelijkse nieuwsbrieven. Zorg ervoor dat uw gegevens up- to-date bij onze administratie bekend zijn.
 3. Alle informatie hangt ook op in de studio.

 

 1. Choreografieën

De choreografieën die binnen Nadance worden gegeven zijn eigendom van Nadance. Kopiëren van deze choreografieën is verboden. Wilt u toch een keer gebruik maken van een choreografie, dan kunt u hiervoor toestemming vragen bij de docent.

 1. Privacy

Wij verwerken gegevens van u voor:

 • het geven van lessen
 • het organiseren van evenementen
 • het administreren van uw deelname
 • het kunnen innen van verschuldigde bedragen
 • en om u te kunnen blijven informeren

Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen.
Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor gegeven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In onze privacyverklaring is precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen aan de directie of via het e-mail adres: info@nadance.nl

Bij  Nadance wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

 

 

Huisreglement Nadance

 1. Elke bezoeker/ leerling dient zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich hieraan te houden.
 2. Alle aanwijzingen van medewerkers van Nadance, die verband houden met huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunt u direct bij ons via Info@nadance.nl
 3. Ouders worden vriendelijk verzocht hun kinderen in de kleedkamer of in de barruimte- en dus niet in de zaal of deuropening – op te wachten

 

 1. Kleding/ schoeisel
  1. Leerlingen mogen zich niet anders dan in de kleedkamer omkleden, dus niet in de ontvangstruimte.
  2. Bij de klassieke les dient men gekleed te zijn in een Balletpak, panty en balletschoentjes
  3. Bij de andere lessen zijn geen kledingvoorschriften. De kleding mag echter het uitvoeren en het corrigeren van de beweging niet belemmeren.
  4. Juiste schoeisel is verplicht (jazz/aerobic schoenen of sneakers). Vraag hiervoor advies aan de docent.
  5. De studio’s mogen niet betreden worden op buiten schoenen. De docent zal hierop toezien en verzoeken de schoenen uit te doen. Ook controleren wij dat men niet van buiten/de straat het pand betreedt met dans/Aerobic schoenen aan.
  6. Verzocht wordt om geen sieraden (behalve kleine oorbellen) te dragen tijdens de les.
  7. Leden van de Workout en Fitness lessen dienen een handdoek mee te nemen.

 

 1. Schade/ letsel
  1. Nadance is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansstudio tenzij de wet anders bepaald. Het gebruik van onder meer de kleedkamers is geheel op eigen risico.
  2. Leerlingen en bezoekers dienen met zorg en respect met materialen om te gaan (denk aan matjes, kostuums, meubilair etc.) Verlies of beschadiging van eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Dansstudio Nadance door toedoen van een bezoeker/ leden zullen ten alle tijden verhaalt worden.
  3. Houd de kleedkamers netjes, deze worden ook gebruikt door andere groepen.

 

 1. Het is niet toegestaan om:
  • Zich zonder toestemming achter de bar of in de studio’s te begeven
  • Anders dan petflesjes/ bidons met water mee te nemen, andersoortige dranken, etenswaren of glaswerk mee in de studiozalen naar binnen te nemen.
  • Te roken in het pand
  • Geluidsoverlast te veroorzaken in de direct omgeving van Dansstudio Nadance
  • Te parkeren op het terrein van de buren.
  • Diefstal of vernielingen te plegen
  • Discriminerende opmerkingen te maken of beledigingen te uiten

 

 1. Gevonden voorwerpen
  1. Gevonden voorwerpen dient u te deponeren in de daarvoor bestemde kist in de kleedkamer.
  2. Een week voor elke vakantie worden ze tentoongesteld op een rek in de barruimte. Mochten deze voorwerpen niet worden opgehaald dan schenkt Nadance deze aan een goed doel.

 

 1. Fietsen
  1 Plaats uw fiets in het fietsenrek en niet voor de ingang, tegen de muur of op deparkeerplaatsen

 

 1. Contact

 

Als u  telefonisch of via whats-app contact met ons wilt opnemen kan dit op de volgende dagen en tijden:

Maandag tussen 12:00 en 15:00 uur

Dinsdag tussen 10:00 en 15:00 uur

Woensdag tussen 10:00 en 14:00 uur

Vrijdag tussen 10:00 en 15:00 uur

Buiten deze tijden zijn wij telefonisch niet bereikbaar en zullen whats-app berichten niet worden beantwoord.

Mailen kan altijd. Uw mail zal dan zsm beantwoord worden tijdens een van bovenstaande tijdstippen.

 

Wij streven naar een optimaal dansplezier en vertrouwen erop dat een ieder met respect en in een fijne sfeer en in goede harmonie met elkaar omgaat. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, stellen wij het zeer op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt ons bereiken per mail info@nadance.nl of tijdens contacturen via 06-39552399 Bij voorbaat dank.