Iedere leerling/ ouder of voogd van een leerling is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en het huisreglement. Deze liggen in de studio ter inzage en staan op nadance.nl

 

2. Inschrijving

  1. Inschrijving
  2. Alleen na het volgen van een proefles kunt u of uw kind zich inschrijven. Een proefles aanvragen doet u via www.nadance.nl
  3. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  4. Na inschrijving verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde lesgeld.
  5. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor een minderjarige aangaan zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
  6. Inschrijvingen blijven geldig tot opzegging via de ledenapp, leerlingen zonder opzegging worden ieder seizoen opnieuw ingedeeld.
  7. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u Nadance tevens foto en filmrecht voor het plaatsen van foto’s en videobeelden op de website en nieuwsbrieven. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aangeven bij de inschrijving.
  8. U betaalt eenmalig €10,- inschrijfgeld. Dit wordt samen met de eerste contributie maand geïncasseerd.

 

3. Betalingswijze

  1. Het lesgeld wordt maandelijks rond de 1e van de maand via automatische incasso afgeschreven tot de schriftelijke opzegging.
  2. Het lesgeld is een gemiddeld bedrag genomen over 12 maanden waarin vakanties zijn door verwerkt. Het lesgeld loopt door in alle vakanties.
  3. Het lesgeld is leeftijd gebonden. Als het betreffende lid een leeftijd bereikt waardoor het bedrag hoger wordt, passen wij dit automatisch toe.
  4. Afwezigheid van een lid tijdens de lessen ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.
  5. U machtigt door middel van de inschrijving, Nadance van het opgegeven rekeningnummer te incasseren, wijzigingen van het rekeningnummer dienen per mail doorgeven te worden aan info@nadance.nl
  6. Mocht het lesgeld na een maand na de eerste incassering nog niet zijn voldaan, dan zal de betreffende leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging gratis in te halen.
  7. Indien Dansschool Nadance een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde.

4. Indexatie
Nadance behoudt zich het recht tot de hoogte van het lesgeld per jaar (jan-dec) of dansseizoen (augustus/september-juni/juli) te indexeren.

 

5. Lesdoorgang

  1. Dansstudio Nadance kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn.
  2. Wanneer er minder dan 3 leerlingen in de les zijn hoeft de les niet door te gaan.
  3. In geval van annulering van een les door Nadance voor de aanvang van een seizoen, heeft de leerling recht op intrekking van de machtiging of plaatsing in een overeengekomen andere les.
  4. Vindt de annulering tijdens het seizoen plaats, dan zal terugbetaling geschieden naar rato van het aantal niet genoten lessen, of gezocht worden naar een vervangende les.

 

6. Afmelding

Wij stellen het zeer op prijs als u zich bij verhindering afmeldt voor de les. Dit kan via de ledenapp.

7. Opzegging

 1. Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Deze dient voor de 25e van de maand per mail (info@nadance.nl) of via de ledenapp bij ons binnen te zijn.
 2. Opzeggingen via Whatsapp of mondeling zijn niet geldig.
 3. Verhindering
 4. Bij ziekte of verhindering van een docent wordt er alles aan gedaan om een vakkundige vervanger te regelen.  Mocht dit onverhoopt niet lukken, komt de les te vervallen. U ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht. De lessen kunnen niet worden ingehaald. Als u zelf verhinderd bent, kan de les wel worden ingehaald. In beide gevallen  heeft u geen recht op restitutie. Met uitzondering van langdurige ziekte, blessure of zwangerschap.

 

8. Informatie

 1. Wij verspreiden informatie aangaande lessen, voorstellingen e.d. via onze website nadance.nl en via de maandelijkse nieuwsbrieven. Zorg ervoor dat uw gegevens up- to-date bij onze administratie bekend zijn.
 2. Alle informatie hangt ook op in de studio.

 

8. Choreografieën

De choreografieën die binnen Nadance worden gegeven zijn eigendom van Nadance. Kopiëren van deze choreografieën is verboden. Wilt u toch een keer gebruik maken van een choreografie, dan kunt u hiervoor toestemming vragen bij de docent.

 

Wij streven naar een optimaal dansplezier en vertrouwen erop dat een ieder met respect en in een fijne sfeer en in goede harmonie met elkaar omgaat. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, stellen wij het zeer op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt ons bereiken per mail info@nadance.nl of tijdens contacturen via 06-19909535 Bij voorbaat dank.